Leave Your Message

Haryt katagory

Kompaniýa hakda

Gurjak galasy 2016-njy ýylda dünýäniň iň gowy söýgüli oýunlaryny hödürlemek maksady bilen döredildi. Dizaýnerleriň we öndürijileriň hünärmenler toparyny birleşdirip, dünýädäki distribýutorlaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, ýokary derejeli tejribe berýän hakyky, ömürlik seksdollary ýasaýarys. Zawodymyz netijeli kuwwatlylygy we berk hil gözegçiligini hödürleýär we aýratynlyklaryňyza ýörite seks gurjaklaryny ýasap biler. Demirgazyk Amerikadaky müşderilere ABŞ ammarymyzdan, Europeewropadaky müşderilere bolsa GE ammaryndan iberip bileris. Gurjak galasy: öňküsinden has gowy we ynamdar # 1 söýgüli öndüriji.

Koprak oka

Täze gelenler

Ulular jynsy realistik hakyky gurjaklar üçin fantastiki gurjakUlular jynsy realistik hakyky gurjaklar üçin fantastiki gurjak
01

Ulular jynsy realistik fantastiki gurjak ...

2024-05-18

Bir wagtlar Europeewropadan gaty ýönekeý bir aýal bardy. Ol häzirem gaty konserwatiw aýal ýalydy, ýöne iç ýüreginde elmydama erkekleriň ünsüni özüne çekmegi we şol meşhur porno ýyldyzlary ýaly jynsy söýgüden lezzet almagy isleýärdi. Adam hökmünde adaty durmuşda ýaşamagyň gaty manysyzdygyny duýdy. Şol sebäpden, bir gün internetde gurjak galasyny, ýörite gurjaklarda, OEM ODM seksi gurjaklarda ýöriteleşen söýgi gurjak öndürijisini tapdy. Durmuşda ikinji pursatynyň gelendigini bilýärdi. Tizara, gurjak galasyndaky hünärmenleri gözlemek üçin elini uzatdy we özüni üýtgetmek meýilnamasyny düzdi. Customöriteleşdirilen gurjak ýasamak meýilnamasy, puluň bölünmegi däldi. Durmuşyny üýtgetmek umydy bilen uzak wagtlap özüni söýgi gurjagyny düzmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýardy.

Üç aýlap dowam eden tagallalardan soň, ahyrky üýtgeşmäni etdi we adyny Pandora diýip üýtgetdi, bu bolsa silikon gurjak hökmünde Pandoranyň çyrasyndan çykyp biljekdigini aňladýar. Özboluşly keseki ýüzi bilen derrew gurjak janköýerlerini ony salkyn we asylly ýada saldy. Umpumşak we berk göwüs, ýumşak we berk göwüs, bular erkekleriň arzuw edýän egrileri! Adam gurjagynyň bu görnüşi jyns gatnaşyklaryna gaty laýyk we täsin täze jyns tejribesi. Şeýle hem, iki ölçegli - animasiýa bilen gabat gelýän guýrugy bar. Jynsy gatnaşyklary, animasiýa, fantaziýa we jyns gurjaklaryny birleşdirýär. Gurjak galamyz tarapyndan berlen döredijilik we mümkinçilik, her bir zenana arzuwlaryny we güýmenjelerini durmuşa geçirmäge kömek etmekdir.

Silikon söýýän gurjak Pandora, 153CM G kubogy, BBW hakyky gurjaklar hakda hekaýa.

 

--------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk

Katagoriýalar: Silikon gurjaklar, 150-159CM, Uly döşler, fantastiki gurjaklar.

 

Ady

Pandora

Egniň giňligi

38CM

Material

Silikon

Goluň uzynlygy

67CM

Model

153CM G # A13S

Aýagyň uzynlygy

80CM

Deri

Tebigat

Aýak

20CM

Büst

90CM

Arassa agram

47KG

Bel

64CM

Gaplamak

Karton guty

Kalp

110CM

Gutynyň ululygy

147 * 40 * 31CM

Agyz / Wagina / Anal çuňlugy

15/18 / 17CM

Jemi agram

53KG

 

Haryt şahadatnamasy

 

null

jikme-jiklikleri gör
TPE jyns gurjak silikon söýgi gurjagy OEM ODM iň gowy hakyky gurjak öndürmek Europeewropa adaty ulular söýgi gurjaklary üpjün edijiTPE jyns gurjak silikon söýgi gurjagy OEM ODM iň gowy hakyky gurjak öndürmek Europeewropa adaty ulular söýgi gurjaklary üpjün ediji
02

TPE seks gurjak silikon söýgi gurjagy OEM O ...

2024-05-17

Amerikada ýa-da Europeewropadaky beýleki seksi söýgi gurjaklaryndan gaty tapawutlanýan semiz firma şekilli ajaýyp aýal. Suratdan onuň hakyky aýaldygyny ýa-da iň gowy hakyky gurjakdygyny aýtmak hökman däl. Gaty owadan makiýa withly, içindäki göçme eňegi berlen hakyky agzy jyns funksiýasy bilen seksi dodaklary.

G käse jeli doldurylan döşler, has oňat görünýän, emzikler bilen oýnap ýörkäňiz diňe ýumşakdan başga zat ýok. Ol berk görünýär, ýöne myşsaly däl, adamlar özboluşly Amerikan bud lolunyň bardygyny aýdýarlar. Çuň ýumrukly ýagly eşek, dik dik duran mahaly, ýumruklary egri görünýär.

Egnine ullakan eşegi gördüňmi? Özüňizi arkasyndan, hakyky waginasyndan, real labiýadan saklap bilýärsiňiz öýdemok, hudaý ýaman zat ony höwes edýär. Üstesine-de, eşegi jyns oýunlary üçin ýumşaklyk berýän jele bilen dolduryldy, bu ganhor bilen uklaýan gowy ýassykdyr öýdýärin.

Hakyky gurjak dünýäsini üpjün ediji gurjak galasyndan gönüden-göni arzan bahadan doly silikon gurjak, ýakymly gurjaklar, ýaş gurjaklar, anime jyns gurjaklary, futa gurjak ýaly köp jyns söýgi gurjaklaryny ýasaýarys, ýöne bu gurjak jovelle meni heýkeltaraşlygy bilen haýran galdyrdy. beýleki ajaýyp söýgi gurjaklaryndan tapawutlanýar. Berlen pursatyňyzy ýitirmäň, haýyş edýärin, kepillendirilen hil bilen üpjün ediji EUB-den arzan, ýöne hakyky jyns gurjagy, oňa ýüzlenmek üçin köp wagt geldi, sargyt goýmak üçin başga näme alada edýärsiňiz? Biziň bilen habarlaşyň - professional seksi oýunjak gurjaklaryny öndürmegiňizi haýyş edýäris.


--------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk


Katagoriýalar: Silikon gurjaklar, 150-159CM, Uly döşler, Günbatar gurjaklar.


Ady

Jovelle

Egniň giňligi

38CM

Material

Silikon

Goluň uzynlygy

67CM

Model

153CM G # S14

Aýagyň uzynlygy

80CM

Deri

Tebigat

Aýak

20CM

Büst

90CM

Arassa agram

42KG

Bel

64CM

Gaplamak

Karton guty

Kalp

110CM

Gutynyň ululygy

147 * 40 * 31CM

Agyz / Wagina / Anal çuňlugy

15/18 / 17CM

Jemi agram

48KG


Haryt şahadatnamasy


?null

jikme-jiklikleri gör
Erkek silikonly kiçi jyns oýunjak gurjagy Jynsy ulular oýunjaklary 2024 Söýgi gurjak zawodyndan fantastika Mega masturbatorErkek silikonly kiçi jyns oýunjak gurjagy Jynsy ulular oýunjaklary 2024 Söýgi gurjak zawodyndan fantastika Mega masturbator
03

Erkek silikon S üçin kiçi jyns oýunjak gurjagy ...

2024-04-29

20igitler, 2024 sm beýiklikdäki 20-30 sm beýiklikdäki gurjak oýnawaç bilen gyzyklanarsyňyz öýdýärin. Onuň ady Talia, doly silikondan ýasalan, uzynlygy 31 sm, beýikligi 22 sm we 16 sm. galyňlygynda diňe agramy 3,4KG (NW).

Ilki bilen doly göwrümli aýal gurjak mega heýkeli bolupdy, indi ony has goragly owadan ululykda ýasadyk. Onuň haýran galdyryjy ýüzi, 13 santimetr aralaşan 2 emzigi, size aşa lezzet bermek üçin 10 sm berk real wagina bar. Döşleri we waginasy, hatda jynsy gatnaşyk üçin söýgi deşikleri bar bolsa-da, gaty ýumşak bolýar. Diňe şol ýerde duranda kellesiniň aşak düşmeginden has gowy görünmegi üçin gurlan hereketli kelle skeleti. Pigment hemişe ulanylýar, siz ony hatda suw bilen ýuwup bilersiňiz we makiýaupy hiç haçan aýryp bilmersiňiz.

Aerolalaryň we waginanyň reňkleri gülgüne, açyk goňur, gara ýa-da .... bolup biler, näme isleseňiz, döşündäki damarlar has özüne çekiji bolarmy? Ah, onuň oturdylan saçly saçlary bilen waginasy bolmaly !!!

Talia erkekler üçin ideal silikon gurjak mini jyns oýunjaklary masturbatormy, ýa-da topar jynsy ýa-da geý jynsmy? Saklamak üçin tort, ol sahypada ýa-da penjirede ýa-da iş stoluňyzda ajaýyp keşp bolup biler, işden dynmak isleseňiz, onuň bilen hezil edip bilersiňiz, men pikirimçe siz däl öýdemok gözüňizde bolsa, onuň flirtinden gaça durmagy başarýar, esasanam waginasy, jyns gatnaşyklaryny soramagyňyz üçin size seredýän ýaly ...


Katagoriýalar: Silikon gurjak, 140CM-den aşak, ullakan döşler, fantastiki gurjaklar.Ady

Talýa

Agyz boşlugy

/

Material

Silikon

Anal deşik

/

Model

22CM # M15

Emzik çuňlugy

13CM

Deri

Tebigat

Wagina çuňlugy

10CM

Skelet

Göçürilýän baş skelet

Arassa agram

3.4KG

Boý

22CM

Gaplamak

Karton guty

Uzynlyk

31CM

Gutynyň ululygy

30 * 24 * 21CM

Galyňlyk

16CM

Jemi agram

4.0KG
Haryt şahadatnamasy


?null

jikme-jiklikleri gör
Iň uly göwüs söýgi gurjagy äpet boblar silikon jyns gurjaklar ullakan emzikler süýtli jyns oýunjak realistik gurjaklar 100CMIň uly göwüs söýgi gurjagy äpet boblar silikon jyns gurjaklar ullakan emzikler süýtli jyns oýunjak realistik gurjaklar 100CM
04

Iň uly göwrümler gurjak ägirt uly bobs Si ...

2024-04-26

Heý, dünýäde jyns gatnaşyklary üçin iň uly göwünli gurjak, şeýle hem iň ullakan göwreli gyz silikon gurjakdygyny aýtmak isleýärin. Bu eser jyns gurjak zawody gurjak galasyndan we bu jyns gurjak 2024-nji ýylda täze seksi gurjaklardan ýene çykýar.

Ilki bilen, onuň gaty owadan heýkeltaraşlygynyň, uzyn süýşmeginiň, garnyndan biline çenli düwün çyzygynyň gowydygyny, ajaýyp dizaýny bilen uly eşeginiň, hakykatdanam uly budunyň bardygyny görüp bilersiňiz. Başgaça aýdylanda, onuň göwsi gaty jynsydyr.

Düwürtikleriniň diametri 40CM, aýaklarynyň döwülmegi ýa-da döşünden ýyrtylmagy barada alada etmeli däl, sebäbi agyr boklary saklamak üçin içki güýçli skelet bar, döşleri ýokary ýa-da aşak, sag ýa-da çep hereket edip bilýär we siz emdirilen emzik tuneli sebäpli emzik jynsy gatnaşyk edip biler.

Onda iň gyzykly tarapy, uzyn jyns agzasy, oýnamak üçin dik we içeri giren dik !! Uly klitler, onuň bilen oýnamaga çagyrýan ýaly, iň täsirli bolmagy üçin gaty ýykylan toplaram bar.

Anal seks bilen meşgullanmazlygy nähili utanç. Hakyky agzy jyns gatnaşyklaryny alyp barmak bilen, emzik jynslary we jyns agzalary barmy? Hiç haçan beýle gurjak şekillendirme!

Boýy 110 sm, ýumşak silikondan ýasalan, aerolalaryň reňkleri, uly mäz, uzyn jyns we klitleri isleýşiňiz ýaly düzüp bolýar, jyns gurjagyndan has köp görkezmek üçin gowy model diýip pikir edýäris, näme pikir edýärsiňiz?


Katagoriýalar: Silikon bedeni, 140CM-den aşak, ullakan döşler, fantastiki gurjaklar.


Material

Doly silikon

Göle Girth

32CM

Deri

Tebigat

Aýak uzynlygy

17CM

Doly büst

216CM

Klitiň uzynlygy

9.5CM

Büstüň aşagynda

42CM

Jyns agzalarynyň uzynlygy

16CM

Bel

46CM

Jyns agzalarynyň girthi

30CM

Kalp

108CM

Zenanlaryň deşik çuňlugy

12CM

Boýun Girth

15CM

Agyz çuňlugy

15CM

Egniň giňligi

16CM

Emzik çukurynyň çuňlugy

20CM

Goluň uzynlygy

43CM

Aerolas Dia

30CM

Döşleriň diametri

40CM

Gurjaklaryň arassa agramy

100KG

Aýagyň uzynlygy

56CM

Bukjanyň ululygy

105 * 95 * 81CM

Bud Girth

58CM

Bukjanyň agramy

110KG
Haryt şahadatnamasy


?null

jikme-jiklikleri gör
01
01

Dizaýn

3D dizaýny döretmek üçin gurjak barada maglumat we funksiýalary talap ediň.

02

Protip ýazmak

3D printeriň we heýkeltaraşlygyň birleşmesiniň görnüşini dörediň.

03

Jikme-jiklik

Wagina stili we emzik ululyklary we ş.m. ýaly ähli talaplary çözüň ...

655dcb7c0j
04

Galyp

Customörite gurjak üçin tehnologiki galyndylary ýasaň.

05

Önümler

Film zawodynyň suratlary we taýýar TPE ýa-da Silikon gurjagynyň wideolary.

06

Ibermek

Gurjak sizi çalt ekspress bilen ibermek üçin gowy gaplaýar.

Bize sorag iberiň

Islendik sorag, e-poçta ýa-da halkara telefon arkaly ABŞ bilen habarlaşyp bilersiňiz